ข่าวประจำวัน

วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

รับตรง โครงการ Active Recruitment บาง 56

  รับตรง 56  รับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ หรือมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์หรือประกาศนียบัตรของกระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า สายวิทยาศาสตร์ เข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปีการศึกษา 2555 ทั้งในหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ


วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

     พิจารณาคัด เลือกผู้เข้าศึกษาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และผลการเรียน ผู้ผ่านเกณฑ์การพิจาณาจะได้รับการติดต่อกลับเพื่อสอบสัมภาษณ์ และจะได้รับการแจ้งผลการคัดเลือกโดยตรงหลังจากการสอบสัมภาษณ์ประมาณ 2 สัปดาห์


การสมัครเข้าศึกษา

      ผู้สมัครจะต้องส่งสำเนาแฟ้มสะสมผลงานพร้อม ประวัติส่วนตัว และเอกสารรับรองผลการเรียน (ทางภาควิชาฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ส่งคืนเอกสารใดๆ ที่นักเรียนส่งมา) มายังภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยตรงผ่านทางไปรษยณีย์ไทย โดยจ่าหน้าซองถึง ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี “โครงการ Active Recruitment” 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140

ผู้ที่ได้รับการติดต่อให้เข้าสัมภาษณ์ จะต้องนำเอกสารต้นฉบับมาให้กรรมการพิจารณาในวันสอบสัมภาษณ์ สำหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะต้องปฏิบัติตามระเบียบการสมัครเข้าเป็นนัก ศึกษาโครงการ Active Recruitment ซึ่งจะแจ้งให้ทราบภายหลังจากนักศึกษาได้รับการคัดเลือกแล้ว

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงก่อนเปิดภาคการศึกษา 1/2555 หรือมีผู้ผ่านการคัดเลือกครบตามจำนวนที่กำหนด ผู้สมัครก่อนจะได้รับสิทธิ์พิจารณาก่อน ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณนงเยาว์ จำปาหอม โทร. 02-470-9388


ที่มา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น